Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Opracowania
Stephen Carlson
The Synoptic Problem Home Page
(Strona główna problemu synoptycznego)

Brian J. Incigneri
My God, my God, why have You abandoned me?
(Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?)

Vernon K. Robbins
Rhetorical Ritual: Apocalyptic Discourse in Mark 13
(Retoryczny rytuał: dyskurs apokaliptyczny w 13 rozdz. Ewangelii Marka)

Vernon K. Robbins
Rhetorical Composition and Sources in the Gospel of Thomas
(Kompozycja retoryczna i źródła w Ewangelii Tomasza)

Jan Lewandowski
Zagadka powstania Ewangelii Mateusza

Michał Wojciechowski
Tajemna Ewangelia Marka. Z Listu Klemensa z Aleksandrii do Teodora

James M. Robinson

The Real Jesus of the Sayings "Q" Gospel

(Realny Jezus ewangelii logiów Q)

Roman Zając
Ewangelia Judasza         

Dariusz Kot
Ewangelia Judasza i...

Elaine Pagels
The Gnostic Gospels
(Ewangelie gnostyckie)

Roman Zaroff
Kim nie byli ewangeliści

Gary R. Habermas
Recent Perspectives on the Reliability of the Gospels
(Współczesny punkt widzenia wiarygodności Ewangeli)

Ben Witherington
Will the Real Jesus Please Stand Up? A Vertical Jesus in a World of Horizontal Analysis
(Rzeczywistego Jezusa uprasza się o powstanie! Wertykalny Jezus w świecie horyzontalnej analizy)


G. A. van den Bergh
Early Chrystianity’s Letters
(Listy wczesnochrześcijańskie)

Edwin Yamauchi
Regarding the quotes from the historian Josephus about Jesus
(O fragmencie z pism historyka Józefa, dotyczącym Jezusa)

Christopher Price
Did Josephus refer to Jesus?
(Czy Józef miał na myśli Jezusa?) 

Randall Price
The Eschatology of the Dead Sea Scrolls
(Eschatologia Zwojów znad Morza Martwego)

Paweł Janiszewski
Czciciele osła. Chrześcijanie i Żydzi w oczach Rzymian

Phil King
Translating “Messiah,” “Christ,” and “Lamb of God”
(O tłumaczeniach słów: Mesjasz, Chrystus i Baranek Boży)


 
Biblia hebrajska
Grecki Nowy Testament
Przekłady na języki polski i angielski
Inne źródła online
Opracowania
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie