Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Starożytny judaizm

Bruce N. Fisk

Second Temple Judaism: A Brief Historical Outline

(Judaizm Drugiej Świątyni - krótki zarys historyczny)

K. C. Hanson and Douglas E. Oakman
Palestine in the Time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts
(Palestyna w czasach Jezusa: struktury i konflikty społeczne)

Geza Vermes
Panorama czasów Jezusa
(fragment książki “Kto był kim w czasach Jezusa”)

Ed P. Sanders
Jesus in Historical Context
(Jezus w kontekście historycznym)   

Jerzy Ciecieląg
Kogo uważano za Żyda w starożytności?

Albert Hogeterp
Jewish Attitudes to the Temple of Jerusalem from the Maccabees to Paul's Time
(Świątynia w Jerozolimie w oczach Żydów od Machabeuszy po czasy Pawła)

Gregory R. Knight
The Pharisees and the Sadducees: Rethinking Their Respective Outlooks on Jewish Law
(Faryzeusze i saduceusze: rozważając na nowo kwestię ich podejścia do żydowskiego Prawa)

A. Y. Reed
Eschatology in the Qumran Community
(Eschatologia wspólnoty z Qumran)

Jonathan Klawans
Impurity and Sin in Ancient Judaism
(Nieczystość i grzech w starożytnym judaizmie)

Craig A. Evans
Messianic Hopes and Messianic Figures in late Antiquity
(Mesjańskie nadzieje i postacie mesjaszy w późnej starożytności)

Ryszard Pankiewicz
Rodzina i wychowanie w Palestynie rzymskiej w świetle tradycji biblijnej i późnojudaistycznej

Ryszard Pankiewicz

Stosunek do obcych w Palestynie i w diasporze (do I w.n.e.) w świetle tradycji hellenistyczno-judaistycznej i chrześcijańskiej. Próba bilansu  


Dawid T. Runia
Philo, Alexandrian and Jew
(Filon, Aleksandryjczyk i Żyd)

Steven Fine
Did the Synagogue Replace the Temple?
(Czy Synagoga zastąpiła Świątynię?) 
Podstawowe informacje
Starożytny judaizm
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu
Żydowski ruch po-Jezusowy
Początki ortodoksji i Kościoła
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie