Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Żydowski ruch po-JezusowyDawid G. Horrell
Early Jewish Christianity
(Wczesne chrześcijaństwo żydowskie)

Robert A. Veen
Why we can't have Jesus without the Torah?
(Dlaczego nie możemy mówić o Jezusie poza kontekstem Tory)

Timothy Scott Wardle
Continuity and Discontinuity: The Temple and Early Christian Identity
(Ciągłość i zerwanie: Świątynia a charakter wczesnego chrześcijaństwa)

 Daniel Stoekl
The Impact of Yom Kippur on Early Christianity. The Day of Atonement from the Second Temple to the Fifth Century
(Wpływ Jom Kippur na wczesne chrześcijaństwo. Dzień Pojednania od Drugiej Świątyni do piątego wieku)


Eyal Regev
Temple and Righteousness in Qumran and Early Christianity: Tracing the Social Difference between the Two Movements
(Światynia i sprawiedliwość w Qumran i we wczesnym chrześcijaństwie: śledząc różnice socjalne między dwoma ruchami religijnymi)

ks. Piotr Ashwin-Siejkowski
The Earliest Christian models of Christology
(Najwcześniejsze chrześcijańskie teorie chrystologiczne)

Ian Jeffrey Elmer
Paul, Jerusalem and the Judaisers: The Galatian Crisis in its Broader Historical Context
(Paweł, Jerozolima i judaizerzy: kryzys z Listu do Galatów w szerszym kontekście historycznym)

J. Julius Scott Jr

The Church's Progress to the Council of Jerusalem according to the Book of Acts

(Rozwój Kościoła przed Soborem w Jerozolimie - według Dziejów Apostolskich)

Tim Hegg
Acts 15 and the Jerusalem Council
(Dzieje Apostolskie 15 i Sobór w Jerozolimie)

Michael A. Braun
James' use of Amos at the Jerusalem Counsil
(Sposób użycia księgi Amosa przez Jakuba podczas Soboru w Jerozolimie)

William Varner

A New Perspective on James the Leader: Why Have We Been So Unjust to James the Just?

(Nowe spojrzenie na Jakuba, przywódcę: dlaczego byliśmy tak niesprawiedliwi wobec Jakuba Sprawiedliwego?)

J. Julius Scott Jr
James the Relative of Jesus and the Expectation of an Eschatological Priest
(Jabuk, krewny Jezusa i oczekiwanie na eschatologicznego kapłana)

Bruce Chilton
James, Jesus’ Brother
(Jakub, brat Jezusa)

Remigiusz G.

Jakub Sprawiedliwy, brat Jezusa Chrystusa (ok. 20 p.n.e. – 62.)


Markus Cromhout
Judean Ethnicity in Q
(Tradycje etniczne Judei w Q)

John Fisher
Przymierze, wypełnienie i judaizm w Liście do Hebrajczyków


 
Podstawowe informacje
Starożytny judaizm
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu
Żydowski ruch po-Jezusowy
Początki ortodoksji i Kościoła
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie