Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu


Paul Barnett
Did Jesus exist? Early Non-Christian References
(Czy Jezus istniał? Wczesne wzmianki pozachrześcijańskie)

Jack Kilmon
History and the New Testament
(Historia i Nowy Testament)

Ewa Wipszycka
Boże Narodzenie. Dlaczego święcimy je 25 grudnia         

Bogusław Nowak
Kiedy urodził się Jezus Chrystus?

John J Rousseau and Rami Arav
Jesus’ Family Tree
(Drzewo pokrewieństwa rodziny Jezusa)

J. B. Lightfood
The Brethren of the Lord
(Bracia Jezusa)

Dariusz Kot
Bracia Jezusa

Robert L. Webb
Jesus' Baptism: Its Historicity and Implications
(Chrzest Jezusa - jego historyczność i konsekwencje)

James J. DeFrancisco
Which Language Did Jesus Speak – Aramaic, Hebrew, or Greek?
(Jakim językiem posługiwał się Jezus - aramejskim, hebrajskim czy greckim?)

Dennis C. Dulling
The Kingdom of God in the Teaching of Jesus
(Królestwo Boże w nauczaniu Jezusa)

William Loader
Jesus the Jew
(Jezus Żyd)

John P. Meier
The Historical Jesus is the Halakic Jesus
(Jesus historii jest Jezusem halaki)

Roman Zaroff
Jeszu Ha-Nozri. Żydowski reformator religijny 

Brian Han Gregg
The Historical Jesus and the Final Judgment Sayings in Q
(Jezus historyczny i wypowiedzi o Sądzie Ostatecznym zawarte w Q)

Simon J. Kistemaker
Jesus as Story Teller: Literary Perspectives on the Parables
(Jezus jako narrator: przypowieści widziane jako dzieła literackie)

Steven M. Ortiz

Setting Jesus Free from Postmodern Reconstructions: Was Jesus a Galilean Jew or a Jewish Hellenist?

(Uwalniając Jezusa od postmodernistycznych dekonstrukcji: Czy Jezus był galilejskim Żydem czy żydowskim hellenistą?)

Susan Haber
Going Up to Jerusalem: Purity, Pilgrimage and the Historical Jesus
(Wędrując do Jerozolimy: czystość, pielgrzymowanie i historyczny Jezus)

Geofrey M. Troughton
Echoes in the Temple? Jezus, Nehemiasz and Their Action in the Temple
(Powtórka w Świątyni? Jezus, Nehemiasz i ich zachowanie w Świątyni)

Doug Linder
The Trial of Jesus: An Account
(Proces Jezusa: raport)

Johannes Leipoldt
The Resurrection Stories
(Opowieści o zmartwychwstaniu)

Peter Kirby

The Case Against the Empty Tomb

(Wywód przeciwko pustemu grobowi)

Gary R. Habermas

Explaining Away Jesus' Resurrection: The Recent Revival of Hallucination Theories

(Odrzucanie zmartwychwstania Jezusa: współczesny powrót do hipotez o halucynacji)

John Dominic Crossan
The Ressurection of Jesus in Its Jewish Context
(Zmartwychwstanie Jezusa w jego żydowskim kontekście)

 
Podstawowe informacje
Starożytny judaizm
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu
Żydowski ruch po-Jezusowy
Początki ortodoksji i Kościoła
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie