Jezus historyczny
Akademickie badania nad postacią Jezusa z Nazaretu i wczesnym chrześcijaństwem (linkownia)
Początki ortodoksji i KościołaIan J. Elmer
Beetwen Jerusalem and Antioch: The Adwent of the Gentile Mission
(Między Jerozolimą a Antiochią: początki misji wsród pogan) 

Darrell J. Doughty
Pauline Paradigms and Pauline Authenticity
(Pawłowe paradygmaty i autentyczność Pawła)

Robert M. Price
Reconstructing Christian Origins
(Odtwarzanie początków chrześcijaństwa)

Tomasz Węcławski   
Uniwersum wczesnych chrześcijan  

Wincenty Myszor
Między ortodoksją i herezją

Walt Russell
Who were Paul’s Opponents in Galatia?
(Kim byli oponenci Pawła w Galacji?)         

Herbert W. Bateman IV
Were the Opponents at Philippi necessarily Jewish?
(Czy oponenci w Filippi byli na pewno Żydami?)             

Dawid T. Runia

Philo of Alexandria and the Beginnings of Christian Thought

(Filon z Aleksandrii i początki myśli chrześcijańskiej)

Mariusz Rosik
Marek i Mateusz o Kościele i Synagodze         

Yordan Kalev Zhekov
The Rise of Hierarchical Leadership
(Powstanie przywództwa hierarchicznego)

M. James Penton
Christology in the Early Church
(Chrystologia wczesnego Kościoła)

Klaus Schatz
Sobór w Nicei
(tłum. ks. Jerzy Zakrzewski SJ)

Cher-El L. Hagensick
The Origin of the Trinity: From Paganism to Constantine
(Pochodzenie Trójcy: od pogaństwa do Konstantyna)

Bart D. Ehrmann
From Jesus to Constantine: A History of Early Christianity
(Od Jezusa do Konstantyna: Historia wczesnego chrześcijaństwa)

Early Christianity Flowchart

(Wczesne chrześcijaństwo - diagram)


 
Podstawowe informacje
Starożytny judaizm
Życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu
Żydowski ruch po-Jezusowy
Początki ortodoksji i Kościoła
Na początek: dwie wizje JezusaJezus w ujęciu akademickimŹródła historyczneWykłady i wywiady (audio/wideo)Odkrycia, książki, wydarzeniaLinkownieBiblioblogiNowa debata o Jezusie!O mnie